کلیسای کلام زنده مسیح

بیایید روراست باشیم. زندگی در دنیای امروز ساده نیست.

به همین خاطر است که عیسی از ما خواسته تا در کنار هم جمع شده و خدا را بپرستیم.

ما اینجا کنار هم جمع می شویم تا نام عیسی را ارج نهاده و در نور هدایت او رشد کنیم.

در قسمت زیر می توانید ویدئو ها و برنامه های گذشته را مشاهده کنید.

 

رویدادهای پیش رو

زمان رویداد گذشته است

تماس با ما

شماره 17101 خیابان آرمسترانگ- ایرواین،کالیفرنیا
17101 Armstrong Ave, Irvine, CA 92614

 949-351-9003

949-222-0593

info@Iranianchurchinirvine.org