کلیسای کلام زنده مسیح تفلیس

آدرس ایمیل :Pastorbenvali@gmail.com

آدرس صفحات مجازی:

FB: @CCLWPMT

Instagram: cclwpm

Telegram: https://t.me/CCLWPM

No.25 Kazbegi street, Tbilisi, Georgia