• FILE_E7AEC0-C0241E-1D9D71-050CE5-BEAD8F-EFAD10.jpg

  روح و عروس میگویند: «بیا!» هر آنکه می شنود بگوید: «بیا!» هرکه تشنه است بیاید.

  و هر که طالب است، از آب حیات به رایگان بگیرد. - مکاشفه ۲۲:۱۷

 • FILE_D767B5-F6A577-C95480-6CDA88-53EEA8-A3DEB8.jpg

  بیایید روراست باشیم. زندگی در دنیای امروز ساده نیست.

  به همین خاطر است که عیسی از ما خواسته تا در کنار هم جمع شده و خدا را بپرستیم.

 • FILE_8DD2CF-0FED2E-266BB1-79A361-3E5A6F-BF40B8.jpg

  او اینجا نیست، بلکه برخاسته است! به یاد آورید هنگامی که در جلیل بود، به شما چه گفت.

  گفت که پسر انسان باید به دست گناهکاران تسلیم شده، بر صلیب کشیده شود و در روز سوم برخیزد.

 • FILE_AEDA15-431B10-DAC55E-E6A729-6BEA65-422DFB.jpg

  پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم.

  زیرا اقوام دور از خدا در پی همۀ این‌‌گونه چیزهایند، امّا پدر آسمانی شما می‌داند که بدین‌‌همه نیاز دا

کلیسای کلام زنده مسیح با آغوش باز پذیرای حضور علاقمندان در جمع خود و مشارکت در شنیدن کلام مسیح است. برای تماس با ما می توانید از فرم زیر استفاده کرده یا با شماره تلفن ذکر شده تماس بگیرید.

کشیش فرهاد افشار

+۱ (۹۴۹) ۳۵۱-۹۰۰۳

این هفته مباث زیر مورد بحث قرار خواهند گرفت.